Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА

HOTZONA.BG

     HOTZONA.BG предоставя на своите потребители еротично съдържание, което може да не е подходящо за вас. С регистрирането си и разглеждането на страниците на HOTZONA.BG Вие декларирате, че сте навършили пълнолетие и се съгласявате с Общите Условия за ползване на сайта. Декларирате, че нямате морални, религиозни, възрастови или законови ограничения да разглеждате публикуваните материали.

     Давате своето съгласие, че екипът на този сайт не носи отговорност за евентуални преки или косвени материални или морални щети, свързани с Вашите посещения. Задължавате се да не предявявате никакви претенции към собствениците на този сайт. Съдържанието на този сайт е изградено на базата на материали със защитено авторско право, както и в случаите, в които ясно е посочено, че материалите са любителски и са изпратени до сайта от потребителите с изричното им одобрение за публикуване. При такива случаи, авторските права на изпратените кадри, принадлежат на HOTZONA.BG след тяхното публикуване в сайта.

     HOTZONA.BG има правото да събира такси от потребителите за достъп до сайта и преглеждане на публикуваното съдържание. HOTZONA.BG не продава публикувани изображения и свалянето им от страниците на сайта е в разрез с политиката на HOTZONA.BG

     HOTZONA.BG не толерира публикуването на порнографско съдържание и не предоставя на потребителите си изображения и видеоматериали от този тип. Всички модели с публикувани фото изображени и видеоматериали са на възраст, позволяваща заснимането им в еротична визия. Всички публикувани фото и видео материали са собственост на сайта HOTZONA.BG, придружени с нужната документация, гарантираща съгласието на модела за заснимането на материалите, както и оригинални неретуширани кадри, доказващи собствеността на HOTZONA.BG, които могат да бъдат предоставени при поискване от съответните оторизирани власти и/или организации.

     Всяко смъкване на кадри, собственост на HOTZONA.BG и използването им за комерсиални цели, без знанието и съгласието на собствениците и администраторите на сайта, ще се счита за нарушаване на действащите законови и административни разпоредби на Република България за защита на авторското право.

     В случаи на публикация на материали, изпратени от потребителите на сайта, HOTZONA.BG пази запис за всеки изпратен материал, съдържащ информация за източника, контакт за обратна връзка и история на проведената комуникация. В случаи на предявени основателни причини към част от публикуваното съдържание в секцията за материали, изпратени от потребителите, HOTZONA.BG ще свали публикуваните материали.

     Сайтът HOTZONA.BG не е отговорен за никакви последствия, възникнали от публикуването на снимки от създателите или потребителите на сайта.

 

     Потребителите на HOTZONA.BG имат право да публикуват свои еротични материали в сайта след като са одобрени от администратор и само и единствено ако са спазени следните изисквания:

  1. Фото или видеоматериалите са изпратени на посочената за целта електронна поща
  2. С изпращането на материали от този род, вие гарантирате за съгласието на лицата, включени в тях
  3. Лицата, представени във фото и видео материалите са навършили пълнолетие
  4. Изпратените снимки трябва да гарантират автентичност ( табелка с надпис с името на сайта )
  5. При изпращане на фото и видео материали, Вие се отказвате от всякакви претенции към HOTZONA.BG за нанесени евентуални морални и финансови щети, както и финансови претенции към сайта за приход, реализиран от въпросните материали.

 

     HOTZONA.BG се задължава да пази в тайна личната информация на всички потребители – потребителски имена, пароли, както и всяка друга информация, станала достояние за администраторите на сайта, освен в случаите, в които това следва по силата на нормативните разпоредби и за закони на Република България.

     HOTZONA.BG гарантира конфиденциалност на имената, телефонните номера и банковите сметки, чрез които се извършват разплащания от страна на потребителите.

     HOTZONA.BG има пълното право да Ви изпрати информация на електронната поща, с която сте направили регистрацията си. Вашият email адрес няма да бъде използван, продаван или споделян с трети страни извън взаимоотношенията ви с този сайт.

     HOTZONA.BG има пълното право да Ви изпрати SMS, с който да ви напомни че абонаментът ви изтича.

     С разглеждане на сайта HOTZONA.BG Вие декларирате, че: нямате нищо против еротичните снимки, не ги приемате за осъдителни и/или обидни; по своя воля и желание посещавате този сайт; снимките, които изпращате са направени от вас и са публикувани със съгласието на другите участници в тях; всички лица на снимките са пълнолетни (навършени 18 години); съгласни сте да получавате на email адреса, с който сте регистрирани, новини и друга информация.

     HOTZONA.BG си запазва правото да редактира и допълва настоящите условия, с оглед спазването на всички законови разпоредби на Република България, както и с цел защита интересите на своите потребители.